VILNIAUS MIESTO TARYBA 
           SPRENDIMAS Nr. 293 
              2001 05 09 
 Dėl Vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir 
               laikymą 
      daugiabučiuose namuose nuostatų tvirtinimo 
                 
   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų  įstatymo 
(Žin., 2000, Nr. 52-1484) III skyriaus 11 straipsnio 1.7 punktu, 
Vilniaus miesto taryba n u s p r e n d ž i a: 
   1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) 
registravimą  ir laikymą daugiabučiuose namuose   nuostatus 
(pridedama). 
   2. Pripažinti netekusiais galios: Vilniaus miesto tarybos 
1998 m. gegužės 19 d. sprendimą Nr. 172 "Dėl paslaugų  mokesčių 
nustatymo",  1999 m. liepos 9 d. sprendimą Nr. 401 "Dėl Tarybos 
1998 05 19 sprendimo Nr. 172 "Dėl paslaugų mokesčių  nustatymo" 
dalinio pakeitimo" ir Vilniaus miesto valdybos 1998 m. birželio 4 
d.  sprendimą Nr. 1100V "Dėl Mokesčių už šunų ir  kačių 
registravimą bei kitas paslaugas rinkimo, apskaitos ir naudojimo 
tvarkos patvirtinimo". 
 
 Meras                      Artūras Zuokas 
 
PATVIRTINTA 
                      Vilniaus    miesto 
tarybos 
2001 m. gegužės 9 d. 
sprendimu Nr. 293 
 
      VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) 
       REGISTRAVIMĄ IR LAIKYMĄ DAUGIABUČIUOSE 
            NAMUOSE NUOSTATAI 
                 
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
                 
   1. Vietinė rinkliava už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir 
laikymą daugiabučiuose namuose (toliau - rinkliava) yra Vilniaus 
miesto tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka šunų ir kačių 
savininkams, laikantiems šiuos gyvūnus daugiabučiuose namuose. 
   2. Rinkliavą už gyvūnų registravimą ir laikymą  privalo 
mokėti ir iki šiol neužregistravę gyvūnų Vilniaus  miesto 
daugiabučių namų gyventojai, o taip pat tie, kurie įsigijo naujus 
gyvūnus arba atsivežė juos iš kitų Lietuvos vietų ar užsienio. 
 
           II. RINKLIAVOS DYDŽIAI 
 
   3. Rinkliavos dydžiai: 
   3.1. vienkartinė rinkliava už šuns registravimą - 10,  už 
katės - 3 Lt. 
   3.2. mėnesio rinkliava už šuns laikymą - 10 Lt, už katės - 
3 Lt (savininkas, pateikęs veterinaro pažymą apie  gyvūno 
sterilizaciją ar kastraciją, atleidžiamas nuo rinkliavos  tai 
sumai, kuri buvo sumokėta už sterilizavimą arba kastravimą). 
   4. Nuo rinkliavų atleidžiami: 
   4.1.  aklieji, laikantys šunis vedlius; 
4.2. vieniši invalidai ir vieniši pensininkai, laikantys vieną 
gyvūną (šunį ar katę). 
   5. Rinkliavos dydžiai gali būti peržiūrėti ir  indeksuoti 
kartą per metus Vilniaus miesto valdybos sprendimu,  taikant 
metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1. 
 
         III. RINKLIAVOS RINKIMO TVARKA 
                 
   6. Už rinkliavos rinkimo kontrolę seniūnijų  teritorijose 
atsako seniūnai. 
   7. Šunų ir kačių registravimą tvarko, rinkliavą iš  gyvūnų 
savininkų  renka ir kontroliuoja, kad ji būtų surinkta  pagal 
bendrą atsiskaitymo knygelę: 
   7.1. iš gyvenančių neprivatizuotuose ir privačiuose butuose, 
jeigu nėra įsteigta daugiabučio namo savininkų bendrija,  - 
seniūnijų uždarosios akcinės bendrovės ar kitos  organizacijos, 
kurioms pavesta administruoti butų fondą; 
   7.2.  iš gyvenančių žinybiniuose namuose -  įstaigos, 
organizacijos, kurių žinioje yra butų fondas; 
   7.3. iš gyvenančių daugiabučių namų savininkų  bendrijų 
namuose - bendrijų valdybos (valdytojai). 
   8. Rinkliava iš šunų savininkų renkama kiekvieną  mėnesį. 
Savininkas gali iš  karto sumokėti ir už ilgesnį laikotarpį. 
   9. Rinkliava renkama pagal anksčiau atliktos ir  naujai 
atliekamos šunų ir kačių registravimo apskaitos duomenis. 
   10. Gyvūnų registravimą tvarkančios organizacijos pildo Šunų 
ir kačių apskaitos žurnalą (1 priedas), o suvestinę  pagal 
nustatytą formą (2 priedas) kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo 
mėnesio vidurio pateikia seniūnijoms. 
   11. Jeigu šuns ar katės savininkas dėl kokios  nors 
priežasties neteko gyvūno ar laikinai jį išvežė, jis apie tai 
praneša  organizacijai,  tvarkančiai apskaitą,   pateikdamas 
pareiškimą apie gyvūno netekimą arba jo išvežimą, nurodant kuriam 
laikotarpiui. 
   12. Organizacija, gavusi asmens pareiškimą ir  patikrinus 
vietoje, rinkliavos neima nuo pareiškimo gavimo datos už  tą 
laikotarpį, kol nėra gyvūno. 
   13. Persikėlę gyventi Vilniaus mieste į naują  vietą 
savininkai per 10 dienų privalo pateikti žinias apie šunį ar katę 
nemokėdami už tai papildomo mokesčio. 
   14. Rinkliavas renkančios organizacijos,  pažeidžiančios 
šiuos nuostatus, atsako įstatymų nustatyta tvarka. 
   
              IV. KITOS SĄLYGOS 
   
   15. Už rinkliavą gautos pajamos įskaitomos į  Savivaldybės 
biudžetą ir naudojamos pagal kiekvienais metais Vilniaus miesto 
tarybos sprendimu patvirtintą tikslinę paskirtį. 
   16.  Rinkliavos  gautų pajamų apskaitą ir   naudojimą 
kontroliuoja Savivaldybės kontrolierius. 
   
           ____________________________ 
 
                  Vietinės rinkliavos už gyvūnų 
              (šunų, kačių) registravimą ir laikymą 
                 daugiabučiuose namuose nuostatų 
                            1 priedas 
 
        ŠUNŲ IR KAČIŲ, KURIŲ SAVININKAI 
    GYVENA ................................. NAMUOSE, 
 
       A P S K A I T O S  Ž U R N A L A S 
+----+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+--------+ 
|Eil.|Apskaitos|Šuns ar |Šuns ar |Šuns ar |Namą   |Mėnesio  |Šuns ar|Šuns ar |Šuns ar |Pastabos| 
|Nr. |pradžia |katės  |katės  |katės  |eksploa- |rinkliavos|katės |katės  |katės  |    | 
|  |     |savininko|savininko|savininko|tuojanti |dydis,  |lytis, |netekimo|žetono ar|    | 
|  |     |pavardė |asmens  |adresas |organiza-|vienkar- |veislė,|data  |kitos  |    | 
|  |     |     |kodas  |     |cija   |tinė   |amžius |    |identifi-|    | 
|  |     |     |     |     |     |rinkliava |    |    |kavimo  |    | 
|  |     |     |     |     |     |     |    |    |priemo- |    | 
|  |     |     |     |     |     |     |    |    |nės Nr. |    | 
+----+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+--------+ 
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7   |  8  |  9  |  10  |  11  | 
+----+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+--------+ 
|  |     |     |     |     |     |     |    |    |     |    | 
|  |     |     |     |     |     |     |    |    |     |    | 
+----+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+--------+ 
 
                  Vietinės rinkliavos už gyvūnų 
              (šunų, kačių) registravimą ir laikymą 
                 daugiabučiuose namuose nuostatų 
                            2 priedas 
 
 
_________________________________________________________________ 
_______________ 
(organizacijos, tvarkančios gyvūnų apskaitą, 
pavadinimas) 
šunų ir kačių registravimo ir surinktų lėšų už 2001 m.  
_____________________  s u v e s t i n ė 
+---------------+-----------------------+--------------+---------------+ 
|Užregistruota |Išduota        |Surinkta lėšų |Surinkta lėšų | 
+-------+-------+------------+----------+       |        | 
|Šunų  |Kačių |Registravimo|Žetonų  |už gyvūnų   |už gyvūnų   | 
|    |    |pažymėjimų |(žymeklių)|registravimą |laikymą    | 
+-------+-------+------------+----------+--------------+---------------+ 
|  1  |  2  |   3   |  4   |   5    |    6    | 
+-------+-------+------------+----------+--------------+---------------+ 
|    |    |      |     |       |        | 
|    |    |      |     |       |        | 
|    |    |      |     |       |        | 
|    |    |      |     |       |        | 
|    |    |      |     |       |        | 
+-------+-------+------------+----------+--------------+---------------+ 
 
Organizacijos 
vadovas