VILNIAUS MIESTO TARYBA 
            SPRENDIMAS  Nr.171 
              1998 05 18 
 
  Dėl Gyvūnų auginimo ir laikymo Vilniaus mieste taisyklių 
              tvirtinimo 
 
   Vilniaus miesto taryba 
NUSPRENDŽIA: 
   1. Patvirtinti Gyvūnų auginimo ir laikymo Vilniaus mieste 
taisykles (pridedama). 
   2. Pavesti seniūnams, Tvarkos palaikymo ir priežiūros, 
Aplinkos apsaugos, Sveikatos apsaugos, sanitarijos ir higienos 
bei Miesto ūkio skyriams kontroliuoti, kaip laikomasi  šių 
taisyklių. 
   3.  Asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako  Lietuvos 
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta 
tvarka. 
   4. Įpareigoti Vilniaus miesto valdybą per mėnesį nuo šio 
sprendimo priėmimo dienos patvirtinti Mokesčių už šunų ir kačių 
registravimą bei kitas paslaugas rinkimo, apskaitos ir naudojimo 
tvarką. 
   5.  Įpareigoti seniūnus iki 1998 m. gruodžio 30  d. 
kiekviename mikrorajone įrengti bent po vieną šunų vedžiojimo 
aikštelę (vėliau ir daugiau pagal poreikį) ir šių aikštelių 
išdėstymo schemas. 
 
Mero pirmasis pavaduotojas           Juozas Imbrasas 
 
                       PATVIRTINTA 
                    Vilniaus miesto tarybos 
                    1998 m. gegužės 18 d. 
                       sprendimu Nr.171 
 
GYVŪNų AUGINIMO IR LAIKYMO VILNIAUS MIESTE 
TAISYKLĖS 
 
   Bendrosios nuostatos 
   1. Gyvūnų auginimo ir laikymo Vilniaus mieste taisyklės 
galioja Vilniaus mieste ir j privalo laikytis visi fiziniai bei 
juridiniai asmenys. 
   2.Taisyklėse numatyti naminių, laukinių, ūkinės paskirties, 
dekoratyvinių, laboratorinių (eksperimentinių) gyvūnų laikymo ir 
priežiūros, sanitarijos ir higienos bei veterinarijos, aikštelių 
šunims vedžioti įrengimo, beglobių (benamių) gyvūnų gaudymo ir 
karantino reikalavimai. Nustatyta naminių gyvūnų registravimo, 
apskaitos,  mokesčių  už paslaugas, gyvūnų  vežimo  tvarka, 
atsakomybė už netinkamą jų priežiūrą bei kiti dalykai. 
   3.  Taisyklės  gali  būti  papildomos  ir  keičiamos, 
atsižvelgiant į konkrečius miesto poreikius, į tarnybų, susijusių 
su gyvūnų priežiūra, struktūrą, į veiklą bei kitus specifinius 
klausimus. 
    
   Gyvūnų laikymas ir priežiūra 
   4. Gyvūnus leidžiama laikyti tik griežtai laikantis šių 
taisyklių reikalavimų. 
   5. Gyvūnų savininku gali būti kiekvienas fizinis asmuo, 
sulaukęs 16 metų, arba juridinis asmuo. 
   6. Leidžiama laikyti šunis, kates ir kitus ne ūkinės 
paskirties gyvūnus, išskyrus pavojingus žvėris, roplius, kurie 
dėl biologinių savybių gali kelti pavojų žmonių ar gyvūnų gyvybei 
ir sveikatai. Pavojingi gyvūnai gali būti laikomi ir auginami tik 
pagal  taisykles,  kurias  nustato  Vyriausybės  įpareigotos 
institucijos. 
   7. Ūkinės paskirties gyvūnai  gali būti laikomi tik 
savininko atskiroje nuosavoje uždaroje valdoje ar  uždaroje 
valdoje prie nuosavo namo, kuriame gyvena tik viena šeima. Esant 
kelioms atskiroms šeimoms - tik gavus raštišką kitų šeimų 
pilnamečių narių sutikimą. Gyvūnų savininkai ar  globotojai 
privalo  turėti  Vilniaus visuomenės  sveikatos  centro  ir 
seniūnijos, kurios teritorijoje gyvena, leidimus. 
   8. Gyvūnų keliamas triukšmas neturi viršyti nustatytų 
higienos normų. 
   9. Gyvūnų savininkai atlygina visas išlaidas, susijusias su 
jiems priklausančių gyvūnų padaryta žala žmonių sveikatai, jų ir 
valstybės turtui įstatymų nustatyta tvarka. 
   10.  Gyvūnai turi būti auginami ir laikomi  tokiomis 
sąlygomis, kurios nėra kenksmingos gyvūnui. Auginimo ir laikymo 
sąlygos turi būti parenkamos, atsižvelgiant į gyvūno rūšies bei 
veislės ypatumus. 
   11. Gyvūnų savininkai privalo garantuoti, kad gyvūnų ir 
pavojingų gyvūnų auginimas ir laikymas nekels grėsmės žmonių 
ramybei, sveikatai, gyvybei, nuosavybei, nepažeis kitų asmenų 
teisių ir interesų. 
   12. Kiekvienas gyvūnas turi būti laikomas, šeriamas ir 
prižiūrimas  jo  rūšį,  amžių,  fiziologiją  ir  elgseną 
atitinkančiomis sąlygomis. Gyvūno savininkas privalo  nuolat 
rūpintis gyvūno sveikata, šėrimu, taip pat gyvūno laikymo ir 
eksploatavimo įrengimais. 
   13.  Gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad  jiems 
priklausantys gyvūnai nesužeistų žmonių ar kitų gyvūnų, nedarytų 
žalos kitų savininkų turtui. 
   14. Gyvūnus numarinti gali tik veterinarijos gydytojas ar 
jo pavedimu kitas asmuo, išskyrus skubius atvejus, kai siekiama 
nutraukti sunkiai sužeisto gyvūno kančias. 
   15. Fiziniai ir juridiniai asmenys rinkti  zoologines 
kolekcijas gali tik gavę Aplinkos apsaugos ministerijos leidimą 
ir laikydamiesi jų nustatytos tvarkos. 
   16. Mokymui ir tyrimams gyvūnai gali būti naudojami tik 
specialiai šiems tikslams veisti ir auginti pagal Gyvūnų globos, 
laikymo  ir naudojimo įstatymo reikalavimus ir  Vyriausybės 
įgaliotos institucijos patvirtintas taisykles. 
   17. Sarginiai šunys gali būti laikomi įmonių, įstaigų, 
organizacijų teritorijose, automobilių (autotransporto) stovėjimo 
aikštelėse, kituose objektuose, tik turint Vilniaus visuomenės 
sveikatos centro ir seniūnijos leidimą. 
   18.  Sodininkų bendrijų ir atvirose atskirų  privačių 
statinių valdose šunys turi būti pririšti arba uždaryti ne mažiau 
kaip 1,5 m aukščio aptvertuose voljeruose. 
   19. Uždaroje savininko valdoje šunys gali būti nepririšti, 
tačiau prie įėjimo į valdą (išskyrus namus, butus) turi būti 
pakabintas įspėjamasis ženklas ir užrašas ( ženklas - baltas 25 
cm kraštinių ilgio trikampis su 3 cm pločio raudonu apvadu, kurio 
viduryje pavaizduotas juodas šuns galvos profilis, užrašas - 
"Palaidas šuo"). Nakties metu šis ženklas turi būti apšviestas. 
   20. Uždarose rakinamose patalpose (gyvenamosiose patalpose, 
sandėliuose,  traukinių  vagonuose,  įvairios  paskirties 
vagonėliuose, šiltnamiuose, ūkiniuose pastatuose ir kt.) šunys 
apsaugai gali būti laikomi palaidi, o patalpos be perspėjimo 
ženklų. 
   21. Specialiai apmokyti šunys gali būti palaidi aptvertose 
saugojimo vietose: traukinių platformų, atvirų sandėlių, sodų, 
gyvulių laikymo teritorijose ir pan. 
   22. Šuns savininkas privalo turėti šuns registracijos 
pažymėjimą, pasą ar Veterinarinės tarnybos pažymėjimą. 
   23.  Viešosiose  vedžiojimo vietose šunys  turi  būti 
vedžiojami su pavadėliu ir antsnukiu. Šunys neturi kelti grėsmės 
praeiviams,  esant  pašalinių žmonių, pavadėlis  turi  būti 
sutrumpintas iki 1 m. Jeigu viešojoje vietoje šalia šunų ir kačių 
nėra  šeimininkų, gyvūnai laikomi benamiai (su žetonais  - 
beglobiai). 
   24. Vagystės, grobimo, smurto, ginkluoto užpuolimo atveju 
šunų savininkai ar tam įpareigoti asmenys turi teisę panaudoti 
šunis kaip gynybos priemonę. 
 
   Gyvūnų laikymas daugiabučiuose namuose 
   25. Viename bute leidžiama nuolat laikyti tik Vyriausybės 
įgaliotos institucijos nustatytą gyvūnų skaičių. 
   26. Laikyti šunis, kates bute, taip pat privačiame name, 
kuriame gyvena kelios atskiros šeimos, leidžiama tik turint 
raštišką visų jame gyvenančių pilnamečių asmenų sutikimą. 
   27. Iš buto į laiptinę, koridorių visus šunis būtina vesti 
su pavadėliu ir antsnukiu. 
   28. Šunį vežti liftu galima tik tuo atveju, jei tam 
neprieštarauja kiti žmonės, esantys lifte. 
   29.  Savininkai  kates turi išnešti ant  rankų  arba 
specialiuose narveliuose, kuprinėse, galima vesti su pavadėliu. 
   30. Savininkai,  įvesdami į namą šunis, kates, privalo 
užtikrinti, kad nebūtų teršiamos laiptinės, liftai ir kitos 
bendrojo naudojimo patalpos. 
   31. Savininkai privalo užtikrinti, kad butuose nuo 24 iki 6 
val. gyvūnai netrikdytų viešosios rimties. 
   32. Draudžiama: 
   32.1. gyvūną, kurio egzistavimas priklauso nuo žmogaus 
rūpinimosi, palikti be priežiūros, norint juo atsikratyti; 
   32.2. be pateisinamos priežasties sužeisti, gąsdinti ar 
numarinti gyvūną; 
   32.3. treniruojantis naudoti gyvūnus kaip taikinius; 
   32.4. organizuoti gyvūnų tarpusavio kovas arba kovas su 
gyvūnais; 
   32.5. mokyti ar dresuoti gyvūnus nuolat neigiamai skatinant 
(baudžiant); 
   32.6. nesirūpinti gyvūno sveikata, laikyti be maisto, 
vandens, kankinti; 
   32.7. naudoti benamius (beglobius) gyvūnus tyrimo ir mokymo 
tikslams, naikinti juos nesugavus, išskyrus tuos atvejus, kai 
kyla epizootijos pavojus; 
   32.8. šunis vedžioti masinėse žmonių susirinkimo vietose, 
kapinėse, mokyklų, sveikatos apsaugos įstaigų, vaikų lopšelių- 
darželių teritorijose, žaidimo ir sporto aikštelėse, stadionuose, 
pliažuose,  skveruose; prie gyvenamųjų namų, jei yra šunų 
vedžiojimo aikštelė, žaliojoje vejoje; parkuose, išskyrus jų 
pakraščius arba įrengtas šunų vedžiojimo aikšteles. Taip pat 
lankytis  su  šunimis,  katėmis,  kitais  gyvūnais  maisto 
parduotuvėse, viešojo maitinimo įstaigose, kirpyklose ir pan. bei 
leisti šunis vienus į laiptines, bendrojo naudojimo balkonus 
(nepriklausomai nuo to, ar jie su pavadėliu ir antsnukiu, ar be 
jų); 
   32.9.  šunis  ir kates laikyti  parduotuvėse,  mėsos, 
kulinarijos gaminių cechuose, skerdyklose, viešojo maitinimo ir 
gydymo  įstaigose,  daugiabučių namų  laiptinėse,  rūsiuose, 
koridoriuose, bendrojo naudojimo patalpose, balkonuose; 
   Pastaba. Išimties tvarka leidžiama šunis, kates laikyti 
mokyklų,  lopšelių  -  darželių,  sanatorijų,  pansionatų 
teritorijose, turint Visuomenės sveikatos centro leidimą. 
   32.10. kačių ir šunų priežiūrai semti smėlį iš vaikų 
žaidimo smėlio dėžių, į jas pilti smėlį, užterštą kačių ir šunų 
ekskrementais, bei vesti šunis ir kates čia tuštintis; 
   32.11. daugiabučių namų valdoje laikyti ūkinės paskirties 
gyvūnus; 
   32.12. šunis ir kates laikyti bendrabučiuose (išskyrus 
tuos, kurie be bendrų virtuvių); 
   32.13. prekiauti gyvūnais Vilniaus miesto savivaldybės 
nenumatytose tam vietose; 
   32.14.  numarinti  gyvūną skandinant,  smaugiant  arba 
užkasant, naudoti metodus ar vaistus, kurių pasekmės negali būti 
kontroliuojamos; 
   32.15. naudoti natūralias gyvūnų galimybes stimuliuojančias 
medžiagas, turint tikslą didinti gyvūnų produktyvumą, darbingumą, 
sportinius  rezultatus,  išskyrus  tas,  kurių  naudojimą 
reglamentuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija; 
   32.16. prekiauti ūkinės paskirties gyvūnais viešosiose 
vietose ir turgavietėse, išskyrus Savivaldybės bendros paskirties 
turgavietes, kurių vidaus taisyklėse numatyta prekiauti smulkių 
gabaritų gyvūnais (triušiais, paukščiais, nepavojingais ropliais 
ir kt.); 
   32.17. gyvenamosiose patalpose laikyti ūkinės paskirties 
gyvūnus. 
   32.18. maudyti gyvūnus paplūdimiuose, kuriuose tuo metu 
maudosi žmonės. 
 
   Gyvūnų vežimas 
   33. Gyvūnai turi būti vežami laikantis vežimo taisyklių, 
kurias tvirtina Žemės  ūkio ministerija kartu su Valstybine 
veterinarijos tarnyba. 
   34. Draudžiama vežti gyvūnus transporto priemonėmis, kurios 
yra tam nepritaikytos arba netinka tai gyvūnų rūšiai. 
   35. Gyvūnų išvežimo iš Lietuvos klausimus reglamentuoja 
Vyriausybė. 
   36. Visuomeninėse miesto transporto priemonėse gyvūnus 
leidžiama vežti laikantis Keleivių ir bagažo vežimo ir šių 
taisyklių. 
 
   Laukinių gyvūnų gaudymas ir laikymas 
   37. Fiziniai ir juridiniai asmenys gali gaudyti, laikyti ir 
jaukinti  laukinius  gyvūnus  tik  gavę  Aplinkos  apsaugos 
ministerijos  leidimą  ir laikydamiesi  nustatytos  tvarkos. 
Laikyti - vadovaujantis ir šių taisyklių 7 punktu. 
   38. Atsitiktinai patekę nelaisvėn laukiniai gyvūnai turi 
būti grąžinti į laisvę, o jeigu to padaryti negalima, - globojami 
pagal Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo ir šių 
taisyklių reikalavimus. 
 
   Sanitarijos ir higienos reikalavimai 
   39. Gyvūnų šeimininkai privalo laikytis sanitarijos ir 
higienos reikalavimų ir užtikrinti, kad jų gyvūnai nedarytų žalos 
aplinkai. 
   40. Šunis galima vedžioti tik šunų vedžiojimui skirtose 
aikštelėse bei laukymėse arba kitose retai žmonių lankomose 
vietose. 
   41. Vedant šunis, kates ir kitus gyvūnus (važiuojant, 
jojant arkliais, žirgais) viešosiose vietose ir jiems priteršus, 
taip pat priteršus namo koridorių, liftą, balkoną, kitas bendrojo 
naudojimo  vietas, transporto priemones, jų  savininkai  ar 
atsakingi  asmenys  privalo turėti reikiamas  priemones  ir 
nedelsiant surinkti bei išvalyti ekskrementus. Atsisakius tai 
padaryti, atsakingi asmenys atsako pagal Administracinių teisės 
pažeidimų kodekso 110, 161 str. 
   42. Gyvūnai turi būti sveiki, be niežų, išplikusių egzemų, 
patologiškai  nesiseiliojantys.  Ligoti  gyvūnai  turi  būti 
nedelsiant gydomi. Draudžiamas jų kontaktas su sveikais gyvūnais. 
 
   Veterinarijos reikalavimai 
   43.  Visi šunys bei kiti gyventojų laikomi  gyvūnai, 
potencialūs pasiutligės platintojai, kasmet turi būti skiepijami, 
jeigu  kitaip nenurodyta Veterinarinės tarnybos  pažymėjime. 
Rekomenduojama šunis kasmet skiepyti ir nuo maro, infekcinio 
hepatito, gastroenterito, taip pat atlikti dehelmintizaciją. 
Jauni šunys pirmą kartą skiepijami nuo pasiutligės suėjus 3 
mėnesiams. 
   44. Jei šuo, katė ar kitas gyvūnas apkandžiojo, apdraskė ar 
kitaip sužeidė žmones, gyvūnus, apie tai savininkas nedelsdamas 
turi pranešti sveikatos apsaugos įstaigai (arba  Visuomenės 
sveikatos centro Pasiutimo ligos profilaktikos kabinetui, Pylimo 
g. 3/1, 210 kab. tel. 610601) ir Veterinarijos  tarnybai. 
Kiekvienu atveju savininkas, kurio gyvūnas apkandžioja kitus 
gyvūnus ar žmones, apkandžiojusį gyvūną turi izoliuoti 10 parų ir 
sudaryti sąlygas veterinarijos specialistui jį stebėti. 
   45. Jei šuo, katė nugaišo dėl nežinomų priežasčių būtina 
išsaugoti lavoną ir pranešti Beglobių gyvūnų karantino tarnybai. 
 
   Aikštelių šunims vedžioti įrengimas ir priežiūra 
   46. Aikštelės šunims vedžioti gali būti įrengiamos bendrojo 
naudojimo želdynuose, miško parkų pakraščiuose, neužstatytuose 
žemės plotuose, atsižvelgiant į užregistruotų šunų skaičių. Žemės 
plotas  aikštelei skiriamas miesto Valdybos sprendimu.  Tai 
aptvertos kietos arba žolės dangos aikštelės. Jose turi būti 
pastatytas šis inventorius: urnos šiukšlėms, suolai, dėžės su 
smėlio  atsargomis  bei  sandariai  uždaromos  talpos  šunų 
ekskrementams supilti. Rekomenduojama įrengti šunų  dresūrai 
reikalingą minimalų inventorių. Aikštelės turi būti prižiūrimos 
pagal  sanitarinius higieninius reikalavimus  ir  teritorijų 
priežiūros taisykles. Jos turi būti nuolat valomos, tamsiu paros 
metu apšviestos. 
   47. Įrengtos aikštelės žymimos užrašu "Aikštelė šunims 
vedžioti" ir apvaliu 25 cm skersmens ženklu, kurio mėlyname fone 
pavaizduotas baltas šuns siluetas. 
   48. Aikštelės ir smėlio su ekskrementais dėžės bei duobės 
turi būti dezinfekuojamos ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, 
vasarą - kas 10 dienų. 
   49. Už aikštelių įrengimą ir jų priežiūrą atsako seniūnijų 
seniūnai. 
   50. Viešojoje vietoje šuo turi turėti registracijos žetoną. 
   51. Kiekviename mikrorajone turi būti bent po vieną stendą 
su šunų vedžiojimo aikštelių išdėstymo schemomis. Stenduose 
pateikiama informacija apie šunų laikymo ir vedžiojimo tvarką. Už 
stendų įrengimą atsako seniūnai. 
   52. Draudžiamos šunis vedžioti vietos gali būti pažymėtos 
užrašu  "Vedžioti šunis draudžiama" ir apvaliu 25 cm skersmens 
ženklu, kurio mėlyname fone pavaizduotas baltas šuns siluetas su 
įstriža raudona linija iš kairės ženklo viršutinės dalies žemyn, 
į ženklo dešinę dalį. 
 
   Registravimas, apskaita, mokesčiai už paslaugas 
   53. Šunų savininkai privalo registruoti laikomus gyvūnus 
pagal gyvenamąją vietą ir mokėti nustatyto dydžio mokesčius. Gali 
būti laisvanoriškai registruojamos ir katės. 
   54.  Paslaugų (šunų vedžiojimo aikštelių įrengimą  ir 
priežiūrą, teritorijų tvarkymą, gyvūnų registravimą, dokumentų ir 
žetonų išdavimą, beglobių gyvūnų gaudymą ir karantiną) mokesčių 
dydžius nustato miesto Taryba. 
   Mokesčių už šunų ir kačių registravimą bei kitas paslaugas 
rinkimo, apskaitos ir naudojimo tvarką tvirtina Vilniaus miesto 
valdyba. 
   55. Šunų ir kačių apskaitą, registravimą, mokesčių už 
paslaugas rinkimą atlieka seniūnijos savo teritorijose. 
   56.  Gyvenamuosius namus  eksploatuojančios  bendrijos, 
įmonės, įstaigos, organizacijos registruoja šunis, vykdo jų 
apskaitą, renka nustatytus mokesčius iš šunų savininkų bei teikia 
nustatyta tvarka žinias seniūnijoms. 
   57.  Individualių  namų savininkai,  laikantys  šunis, 
registruoja juos seniūnijose pagal gyvenamąją vietą. 
   58.  Įmonės, įstaigos, bendrijos, bendrovės ir  kitos 
organizacijos,  turinčios  sarginius,  tarnybinius  šunis, 
registruoja juos seniūnijose pagal teritorinį paskirstymą. 
   59. Šunys ir katės registruojami specialiuose apskaitos 
žurnaluose. Kiekvienam šuniui ir katei išrašomi registravimo 
pažymėjimai ir išduodami vienodos formos žetonai (žymekliai). 
 
   Benamių  (beglobių)  gyvūnų  karantino  tarnybų  darbo 
reglamentas 
   60.  Benamių (beglobių) gyvūnų gaudymu bei  karantinu 
rūpinasi  specialiai tam sukurta Beglobių gyvūnų  karantino 
tarnyba. Šios tarnybos darbą koordinuoja Miesto ūkio skyrius. 
   61. Benamių (beglobių) gyvūnų gaudymą organizuoja miesto 
seniūnijos kartu su Beglobių gyvūnų karantino tarnyba. 
   62. Draudžiama naikinti benamius (beglobius)  gyvūnus, 
naudojant šaunamąjį ginklą, kuokas ir kitą brutalią įrangą. 
Beglobių gyvūnų karantino tarnybos darbuotojai yra atsakingi už 
šuns, katės ar kito gyvūno sunaikinimą ir gali būti įstatymų 
nustatyta tvarka patraukti atsakomybėn, jei nesilaiko karantino 
reikalavimų. 
   63. Jei pagaunami šunys, turintys registracijos žetoną, ar 
katės, turinčios antkaklį su adresu ar registracijos žetoną, 
Beglobių gyvūnų karantino tarnybos darbuotojai privalo iš karto 
pranešti gyvūno savininkui. Šis, atsiimdamas sugautą gyvūną, 
privalo sumokėti už šuns ar katės laikymą ir priežiūrą nustatytą 
mokestį. 
   64. Jei savininkas nežinomas, pagautieji gyvūnai Beglobių 
gyvūnų karantino tarnyboje laikomi 3 paras. Per tą laikotarpį 
šios tarnybos darbuotojai apie gyvūną privalo pranešti Lietuvos 
kinologų draugijai, Gyvūnų globos draugijai, kitais  būdais 
paskelbti,  jog  ieškomas savininkas.  Neatsiradus  norinčių 
priglausti gyvūną ir praėjus nustatytam terminui, jis turi būti 
nustatyta tvarka numarinamas (užmigdomas). 
   65. Beglobių gyvūnų karantino tarnyba vadovaujasi miesto 
Valdybos patvirtintais nuostatais. 
 
   Kiti klausimai 
   66.  Šunų ir kačių apžiūrų, parodų,  lauko  bandymų, 
medžioklės, kinologinės krypties sportinių varžybų metu, vykdant 
policijos,  priešgaisrinės  apsaugos,  stichinių  nelaimių 
likvidavimo  tarnybų užduotis, taikomi kiti  veterinariniai, 
sanitarijos ir higienos reikalavimai. 
   Gyvūnų parodos, varžybos gali būti rengiamos tik gavus 
Veterinarinės tarnybos raštišką leidimą. 
   67.  Leidžiama  steigti šunų  ir  kačių  prieglaudas, 
viešbučius, kirpyklas ir kitas šiuos gyvūnus aptarnaujančias 
įstaigas. Jų veiklą apsprendžia Vilniaus miesto savivaldybėje 
įregistruoti  nuostatai,  suderinti su  Vilniaus  visuomenės 
sveikatos centru ir Veterinarine tarnyba. 
   68.  Ūkinės paskirties gyvūnais galima prekiauti  tik 
Vyriausybės įgaliotų institucijų nustatyta tvarka Vilniaus miesto 
savivaldybės nustatytose vietose ir gyvūno savininko privačioje 
valdoje. 
   69. Iš savininkų, nevykdančių gyvūnų globos ir apsaugos 
reikalavimų,  teismo sprendimu gyvūnai gali  būti  Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti kitam savininkui, 
paimti skersti, parduoti ar numarinti. 
   70. Savininkai, laikantys gyvūnus pasipelnymo tikslais, 
turi įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti savo veiklą. 
   71. Vyriausybės įpareigoti vykdyti Gyvūnų globos, laikymo 
ir naudojimo įstatymo priežiūrą atitinkami pareigūnai turi teisę 
įeiti į tvartus, kitas patalpas, teritorijas, kur yra laikomi 
gyvūnai. 
   72. Už Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo vykdymo 
priežiūrą atsakingi Vyriausybės įgaliotų institucijų pareigūnai 
turi teisę: 
   72.1.įeiti į butą, turint teismo sprendimą, jei  ten 
nesilaikoma šio įstatymo reikalavimų ir Gyvūnų  auginimo ir 
laikymo Vilniaus mieste taisyklių; 
   72.2.  reikalauti  iš  savininkų  būtinų  dokumentų, 
informacijos ar paaiškinimų gyvūnų apsaugos klausimais; 
   72.3. teikti pranešimus, aktus teisėsaugos institucijoms, 
kad asmenys būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn už gyvūnų 
globos, laikymo ir naudojimo reikalavimų pažeidimus; 
   72.4. įteikti apylinkės teismui ieškininį pareiškimą, kad 
jis būtų skubiai išnagrinėtas, jei dėl savininko kaltės gyvūnui 
(gyvūnams) gresia neišvengiama žūtis nuo bado, troškulio, žemos 
ar  aukštos  temperatūros  ar kitų  nuo  gyvūnų  savininko 
priklausančių aplinkybių. 
   73. Už šių taisyklių pažeidimus taikoma atsakomybė pagal 
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 
straipsnį, remiantis Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo 
ir naudojimo įstatymu ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka. 
   74.  Šių  taisyklių kontrolę  vykdo  Vilniaus  miesto 
savivaldybės  padaliniai,  miesto seniūnai,  Vidaus  reikalų 
ministerijos  Vyriausiasis  policijos  komisariatas  ir  jo 
padaliniai, Aplinkos apsaugos ministerijos Vilniaus  regiono 
departamentas, Vilniaus miesto visuomenės sveikatos centras, 
Valstybinės veterinarinės tarnybos Vilniaus padalinys. 
 
   Terminai ir apibrėžimai 
   Gyvūnų savininkais laikomi gyvūnų dokumentuose įrašyti 
fiziniai bei juridiniai asmenys arba, kieno vardu jie registruoti 
klubuose, organizacijose, savivaldybėse, arba, kas jiems suteikia 
pastovią gyvenamąją vietą, juos prižiūri. 
   Savininko valda vadinamas jo gyvenamasis ir juridiškai 
įteisintas žemės plotas (kiemas, sodas, daržas, ariama žemė, 
pievos, miškas, vandens telkiniai ir kt.). 
   Uždara savininko valda vadinamos jo gyvenamosios ir ūkinės 
paskirties patalpos, taip pat ne mažiau kaip 1,5 m aukščio 
vieliniu tinklu, mūro, lentų tvora ir kt. aptvertas žemės plotas, 
iš kurio valdos negali prasiskverbti gyvūnas. 
   Atvira savininko valda vadinama neaptverta savininko žemės 
valda. 
   Gyvūnais vadinami ne žemės ūkio paskirties gyvūnai (šunys, 
katės, žiurkėnai, jūros kiaulytės, laboratorinės žiurkės, pelės, 
dekoratyviniai paukščiai ir žuvys), taip pat laukiniai žvėrys, 
paukščiai,  žuvys,  vabzdžiai,  kurių  laikymo  teisėtumą 
reglamentuoja gamtos apsaugos įstatymai (išskyrus prijaukintus 
(domestifikuotus) gyvūnus: lapes, audines, ondatras ir kt.) ir 
ūkinės paskirties gyvūnai, kurie veisiami ir laikomi maistui, 
kailiams, vaistams, kitai produkcijai gauti, namams saugoti, 
darbo ir kitiems tikslams. 
   Benamiais gyvūnais laikomi naminiai ar buvę prijaukinti 
laukiniai gyvūnai, netekę ryšio su savininkais. 
   Beglobiais - gyvūnai, šalia kurių nėra savininko. 
   Pavojingais gyvūnais laikomi tie, kurie dėl biologinių 
savybių nuolat kelia pavojų žmonių ar gyvūnų sveikatai bei 
gyvybei. 
   Nelaisvėje gyvenantys laukiniai gyvūnai - gyvūnai, kuriems 
sudaromos dirbtinės sąlygos, kad žmogus galėtų tiesiogiai juos 
veikti.  Šiai  kategorijai priskiriami  zoologijos  soduose, 
akvariumuose,  terariumuose, okeanariumuose,  namų  sąlygomis 
laikomi arba dėl sužeidimų ar kitų priežasčių susiję su žmogumi 
gyvūnai. 
   Gyvūnų prieglauda - benamiams gyvūnams laikyti skirta 
įstaiga, kurią prižiūri miesto savivaldybė kartu su Gyvūnų globos 
draugija. 
   Sarginiai šunys - šunys, kurie laikomi objektų apsaugai. 
   Gyvūnų vedimas - trumpalaikis vedimas iš vienos vietos į 
kitą. 
   Gyvūnų vedžiojimas - ilgalaikis buvimas, vaikščiojimas 
apibrėžtoje teritorijoje. VILNIAUS MIESTO TARYBOS SPRENDIMAS Nr.400, 1999 07 09
Dėl Tarybos 1998 05 18 sprendimo Nr. 171 "Dėl gyvūnų auginimo ir 
 laikymo Vilniaus mieste taisyklių tvirtinimo" dalinio pakeitimo 

 
VILNIAUS MIESTO TARYBOS SPRENDIMAS Nr.482, 2002 02 06
  Dėl Gyvūnų auginimo ir laikymo Vilniaus mieste taisyklių 
              tvirtinimo